Schriftelijke vragen over kappen bomen langs N638

Lokaal Brabant heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het voornemen om zo’n 400 bomen te gaan kappen, in het kader van verkeersveiligheid, langs de N638 tussen Rucphen en Zundert.

‘Deze kwestie leidt tot veel vragen bij de plaatselijke bevolking én bij politieke partijen en het gemeentebestuur in Zundert’, zegt Wil van Pinxteren. ‘Wij willen dit daarom graag onder de aandacht brengen bij het provincie bestuur.’

Lokaal Brabant heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld:

– Wat is de huidige status van de aanvraag om zo’n 400 bomen te kunnen kappen langs de N638 tussen Rucphen en Zundert?
– Heeft het college meegewogen dat het kappen van bomen en het verruimen van het visuele beeld van een weg kan leiden tot meer verkeersongevallen als gevolg van hogere (gereden) snelheden van de weggebruikers op de provinciale weg?
– Heeft het college overwogen in plaats van het kappen van bomen, als maatregel, de maximum snelheid ter plaatse te verlagen?
– Is er een oorzaakanalyse gemaakt van de ongevallen van de afgelopen jaren? Zo, ja wat leverde die op?
– Is er onderzoek gedaan naar alternatieven om zoveel mogelijk beeldbepalende bomen te kunnen behouden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke alternatieven zijn bekeken?
– Waarom is er voor gekozen om de herplant van nieuwe bomen niet langs het toekomstig tracé van de N638 te laten plaatsvinden?
– Bent u bereid om in overleg te treden met het college van B&W in Zundert over de locatie van herplant van nieuwe bomen?
– Is het wenselijk om meer dan 400 bomen te herplanten vanwege de sterfte van een aantal jonge bomen de eerste jaren na de aanplant?
– Wordt bij de reconstructie van de N638 ook budget vrijgemaakt voor de aanleg van openbare verlichting langs, of in, de vrijliggende fietspaden, zodat fietsers en langzaam verkeer hier in de avonduren (soaciaal)veilig gebruik van kunnen maken?