Manifest

Manifest Lokaal Brabant

Standpunten

Nieuws

Manifest Lokaal Brabant

Wij zijn er door persoonlijke ervaringen van overtuigd geraakt dat de grote politieke stromingen (liberalisme, socialisme en christendemocratie) steeds meer gevangen zitten in hun eigen denkwereld. Zij komen steeds verder af te staan van de vraagstukken van de gewone burger zoals u en ik. Als antwoord daarop zijn in gemeenten lokale partijen ontstaan die steeds meer zetels in gemeenteraden bezetten. Hierdoor kunnen de lokale problemen daadwerkelijk in de eigen omgeving worden opgelost. Maar, we lopen nu steeds meer tegen het probleem aan dat die sterke gemeentelijke lokale partijen nauwelijks invloed hebben op provinciaal en landelijk niveau.

Wij hebben de lokale krachten gebundeld en we gaan ons eigen geluid laten horen in het Provinciehuis. Lokaal Brabant; een paraplu voor alle Brabantse lokale partijen. Via deze weg willen wij een vertegenwoordiging krijgen in de provincie. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Lokaal Brabant is het behoud van de eigen identiteit van de verschillende gemeenten. Verhoging van de bestuurskracht moet vooral gevonden worden in structurele samenwerking tussen gemeenten. Samenvoeging van gemeenten mag niet een doel op zich zijn. Het is hooguit het einde van een proces waarbij de inwoners zich direct mogen uitspreken of ze dit willen en nodig vinden.

Standpunten Lokaal Brabant

Er is duidelijk gebleken dat er een groeiend vertrouwen is in de lokale politieke partijen, met name door de betrokkenheid met en van kiezers. Nu wordt er nog onvoldoende geluisterd naar de stem en de inbreng van burgers. De partijen die deelnemen aan Lokaal Brabant komen uit alle hoeken van de provincie. Er is ook veel bestuurlijke ervaring gebundeld binnen Lokaal Brabant. Met deze kennis kunnen wij het provincie bestuur weer een gezicht geven en terugbrengen naar de burger. Het bestuur van de Provincie moet zich weer gaan bezighouden met haar eigen taken en niet bezig zijn met machtspelletjes over het beleid van de gemeenten. De taken van de provincie moeten praktisch, helder en duidelijk zijn. 

Lokaal Brabant vindt dat:

 • De provincie niet meer geld mag uitgeven dan dat er binnenkomt. De provincie moet met uw geld net zo zuinig omspringen als u in uw eigen huishouden doet.
 • Alle uitgaven van overheidsgeld voor burgers transparant en controleerbaar verantwoord moeten worden Provinciale reserves inzichtelijk moeten zijn. Het vermogen dat is opgebracht door de bevolking moet geïnvesteerd worden ten behoeve van de bevolking. Er moet worden uitgegaan van een toereikend weerstandsvermogen. Financiële middelen moeten worden aangewend voor investeringen in de gehele Provincie.
 • De uitvoering van zo veel mogelijk overheidstaken letterlijk (weer) dicht bij huis moet komen te liggen. Het Provinciale beleid voor wonen, werken, verkeer, recreëren, leefbaarheid en veiligheid moet meer dan voorheen gericht worden op de lokale behoefte.
 • Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. De overheid moet geen ‘hokjes’ meer maken voor mensen, indicaties geven waar dan weer talloze uitkeringen bij horen. Ga uit van de kracht van mensen en help daar waar het echt nodig is.
 • Het winnen van schaliegas niet moet worden toegestaan in Brabant. Investeren in dit soort oude oplossingen zorgt voor onrust en een onveilig gevoel onder de Brabanders. Lokaal Brabant staat voor meer investeren in de veiligheid van onze burgers en de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze steden en dorpen.

Lokaal Brabant staat voor:

 • Vertrouwen in en van burgers.
 • Betrokkenheid van burgers.
 • De menselijke maat en streven naar kleinschaligheid.
 • Meer waarde creëren voor onze samenleving door optimaal gebruik van lokale kennis.
 • Het laten uitvoeren van zoveel mogelijk taken op lokaal niveau, dicht bij de mensen.
 • Volledige financiële transparantie bij de besteding van belastinggeld.
 • Geen onnodige verhogingen (opcenten).