Standpunten

Standpunten Lokaal Brabant 

Voorwoord

Lokale partijen in het provinciebestuur? Jazeker, dat is het doel van Lokaal Brabant!
Zoals u kunt lezen in onze visie, is Lokaal Brabant ervan overtuigd dat een overkoepelende ‘paraplupartij’ het beste de grote stem van lokale partijen in de gemeenteraden kan vertegenwoordigen. En ja, er zullen verschillen van mening en opvatting zijn tussen de aangesloten lokale partijen, maar niet meer of minder dan de verschillen die zich nu voordoen tussen de gemeentelijke afdelingen van de landelijke partijen.
Lokaal Brabant wil graag uw lokale stem vertegenwoordigen in het Provinciehuis. De kandidaten van deze partij zijn allen actief (geweest) in de lokale politiek. Zij weten dus uit ervaring hoe belangrijk het is dat de lokale stem wel wordt gehoord op provinciaal niveau! Naar de mening van Lokaal Brabant en haar kandidaten zijn het de gemeenten die zoveel mogelijk moeten besluiten. Als dit niet mogelijk is, dan moet
besluitvorming in ieder geval in overleg met de betrokken gemeenten plaatsvinden. De provincie is er namelijk voor de gemeenten en haar inwoners, en niet andersom!
Verderop in dit programma kunt u lezen hoe Lokaal Brabant denkt over de verschillende beleidsterreinen.
Wij willen onder meer passende oplossingen voor bereikbaarheid. Verder willen we dat er zorgvuldige afwegingen worden gemaakt als er plannen zijn voor outletcentra en bedrijventerreinen en als natuur moet worden opgeofferd voor woningbouw. Ook zal Lokaal Brabant zich inzetten voor investeringen in duurzaamheid en milieu, verbetering van de leefbaarheid en die van kleine kernen in het bijzonder. Uiteraard wil Lokaal Brabant dat het huishoudboekje van de provincie op orde is.

Visie van Lokaal Brabant

Lokaal Brabant is er door persoonlijke ervaringen van de aangesloten politici en partijen van overtuigd geraakt dat de grote landelijke, politieke stromingen steeds meer gevangen zitten in hun eigen denkwereld.
Zij komen steeds verder af te staan van de vraagstukken van de gewone burger, doordat zij steeds meer vastgeroest raken in hun ‘Haagse denken’ en in het rijksbeleid. Als antwoord daarop zijn in gemeenten lokale partijen ontstaan die meer en meer zetels in gemeenteraden bezetten. Hierdoor kunnen de lokale problemen daadwerkelijk in de eigen omgeving worden opgelost. Maar we lopen nu steeds meer tegen het probleem aan dat die sterke gemeentelijke lokale partijen nauwelijks invloed hebben op provinciaal en landelijk niveau.
Daarom zijn lokale krachten gebundeld in Lokaal Brabant. We willen ons eigen geluid laten horen in het Provinciehuis. Lokaal Brabant: een paraplu voor alle Brabantse lokale partijen. Op deze manier wil de partij een vertegenwoordiging van lokale partijen in de provincie krijgen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Lokaal Brabant is het behoud van de eigen identiteit van de verschillende gemeenten. Vooral structurele samenwerking tussen gemeenten moet de bestuurskracht vergroten. Samenvoeging van gemeenten mag niet een doel op zich zijn; het is hooguit het einde van een proces waarbij de inwoners zich direct mogen uitspreken of ze dit willen en nodig vinden.

Samenwerking

De samenwerking van vele lokale partijen betekent soms een verschil van inzicht op lokaal niveau. Maar deze partijen denken wel hetzelfde over de provinciale politiek en over de wijze waarop lokaal geluid in het Provinciehuis kan en moet doorklinken. Samenwerking van lokale partijen onder de paraplu van Lokaal Brabant zorgt er ook voor dat de verschillende partijen elkaar makkelijker vinden. Uitwisseling van informatie en standpunten tussen partijen in de regio wordt hierdoor makkelijker. Het draagvlak voor de beslissingen groeit hierdoor.
Brabanders hebben vaak niet alleen lokale belangen in hun woonplaats, maar ook in de gemeenten waar ze werken en recreëren. De kiezer heeft er dus dubbel voordeel bij, als op provinciaal niveau meer naar de lokale politiek wordt geluisterd.

Standpunten Lokaal Brabant

De Brabander heeft duidelijk een groeiend vertrouwen in de lokale politieke partijen, met name door de directe betrokkenheid met en van kiezers bij deze lokale partijen. De partijen die deelnemen aan Lokaal
Brabant komen uit alle hoeken van de provincie. Er is veel bestuurlijke ervaring gebundeld binnen Lokaal Brabant. Met deze kennis en kunde kan de partij het provinciebestuur weer een gezicht geven en terugbrengen naar de inwoners. Nu wordt er naar de mening van Lokaal Brabant nog onvoldoende geluisterd naar de stem en de inbreng van de inwoners van de provincie.
Lokaal Brabant vindt dat het bestuur van de provincie zich weer moet gaan bezighouden met haar eigen taken en niet bezig moet zijn met machtspelletjes over het beleid van de gemeenten. De taken van de provincie moeten praktisch, helder en duidelijk zijn.

Lokaal Brabant vindt dat:

– Het Rijk en de provincie geen fusies moet opleggen aan gemeenten.
  Gemeenten gaan zelf over de vraag in welke vorm zij een samenwerking gieten; uiteindelijk besluiten de inwoners of gemeenten fuseren of niet.
 De provincie niet meer geld mag uitgeven dan er binnenkomt. 
  De provincie moet met uw geld net zo zuinig omspringen als u in uw eigen huishouden doet.
– Alle uitgaven van overheidsgeld voor burgers transparant en controleerbaar moeten worden.
  Provinciale reserves moeten inzichtelijk zijn. Het geld dat de bevolking heeft opgebracht, moet ook worden geïnvesteerd in de bevolking. Er moet worden uitgegaan van voldoende reserves. Financiële middelen moeten worden aangewend voor investeringen in heel Brabant.
– De uitvoering van zoveel mogelijk overheidstaken letterlijk (weer) dicht bij huis moet komen te liggen.
  Het provinciale beleid voor wonen, werken, verkeer, recreëren, leefbaarheid en veiligheid moet zich meer dan voorheen richten op de lokale behoefte.
– Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving.
  De overheid moet geen ‘hokjes’ meer maken voor mensen of indicaties geven waar dan weer talloze uitkeringen bij horen. Ga uit van de kracht van mensen en help daar waar het echt nodig is.
 Het winnen van schaliegas niet moet worden toegestaan in Brabant.
  Investeren in dit soort oude oplossingen zorgt voor onrust en een onveilig gevoel onder de Brabanders. Lokaal Brabant staat voor meer investeren in duurzaamheid, veiligheid van onze burgers en de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze steden en dorpen.

Lokaal Brabant staat voor

– Vertrouwen in en van burgers
– Betrokkenheid van burgers
– De menselijke maat en streven naar kleinschaligheid
– Meerwaarde creëren voor onze samenleving door optimaal gebruik van lokale kennis
– Het laten uitvoeren van zoveel mogelijk taken op lokaal niveau, dicht bij de mensen
– Volledige financiële transparantie bij de besteding van belastinggeld
– Geen onnodige verhogingen (opcenten, oftewel de motor- en rijtuigenbelasting).

Bestuur van en in de provincie

 Lokaal Brabant vindt dat bestuur vooral dicht bij de inwoners moet staan. Waar mogelijk moet de lokale politiek beslissingen nemen. Vaak kan alleen het provinciebestuur regionale en provinciale besluiten nemen. In dat geval moet er voldoende draagvlak worden gevonden in de regio(‘s) die de beslissing aangaat.
Lokaal Brabant is tegen gedwongen herindelingen van gemeenten. Wanneer het initiatief vanuit de gemeenten komt, kunnen die wel op de steun van Lokaal Brabant rekenen op voorwaarde dat de inwoners
zich in meerderheid positief uitspreken over de plannen.

Als gemeenten zelfstandig willen blijven, moet de provincie dat respecteren. Vaak zoeken kleinere gemeenten samenwerking om uitgebreide taken uit te voeren. De provincie moet dat ambtelijk en/of financieel ondersteunen om de beste dienstverlening aan inwoners te waarborgen.

Wanneer het Rijk taken bij de gemeente neerlegt, worden de gemeente hier primair verantwoordelijk voor, vindt Lokaal Brabant. Als gemeenten er niet uit komen, moet het Rijk hierbij ondersteuning bieden. Het is volgens Lokaal Brabant in dat geval niet de bedoeling dat de provincie daartussen gaat zitten.
Bij de overdracht van taken vanuit de provincie naar gemeenten moet de provincie wel zorgen dat ook de benodigde kennis en kunde worden overgedragen naar de gemeenten.

Economie en Vervoer

 Ondernemingen zijn de motor van de Brabantse economie. Het midden- en kleinbedrijf is hierin een heel belangrijke component. Bereikbaarheid van bedrijven en ondersteuning van ondernemers zijn van groot belang voor ondernemingen van ieder formaat. Vestiging, uitbreiding en het starten van een bedrijf leveren een positieve bijdrage aan de economie. Daarom wil Lokaal Brabant dat de provincie startende ondernemers bijstaat en ook bestaande ondernemingen ondersteunt bij uitbreiding of nieuwe vestiging.
Deze hulp kan zowel ambtelijk als financieel zijn, bijvoorbeeld via het meehelpen bij het aanvragen van een vergunning of een lening. Zowel voor startende als uitbreidende bedrijven geldt dat zij alleen op steun van de provincie kunnen rekenen, als zij milieuvriendelijk(er) en duurzaam gaan ondernemen.
Om de economie van Brabant verder te stimuleren, is het goed om nationaal en internationaal meer bekendheid aan de mogelijkheden binnen de provincie te geven. Noord-Brabant is een aantrekkelijke
provincie qua infrastructuur, ruimte en logistiek. Daarnaast is het prettig recreëren en wonen in onze provincie. Meer bekendheid voor de provincie in het buitenland kan leiden tot vestiging van nieuwe
bedrijven, meer toerisme en een sterkere (kennis)economie. De lobbyist in Brussel kan daarbij een belangrijke rol spelen, maar deze moet wel aanspreekbaar zijn voor alle Brabantse gemeenten die op
Europees vlak willen opereren.
Eindhoven Airport is een belangrijke schakel in de economie van Noord-Brabant en vooral van de regio Eindhoven. Groei van de luchthaven is daarom van belang voor versterking van de Brabantse economie.
Lokaal Brabant steunt dan ook uitbreiding van het aantal vluchten vanaf deze luchthaven. Ook Breda Airport (Seppe) en andere regionale vliegvelden die zich richten op zakelijke vluchten, reclamevluchten en
helikoptervluchten kunnen een positieve invloed hebben op het Brabantse zakelijk leven.
Lokaal Brabant vindt dat de politiek bij de beslissing om de Ruit rond Eindhoven te sluiten, goed moet luisteren naar de bezwaren van de inwoners en het standpunt van de omliggende gemeenten maatgevend
moeten zijn. Lokaal Brabant vindt ook dat bij deze discussie moet worden gekeken naar de mogelijkheid om bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren. Het openbaar vervoer kan immers een goed alternatief voor de auto zijn. Hiervoor moet de provincie echter investeren in het behoud van minder rendabele buslijnen. Wel vindt Lokaal Brabant dat de frequentie van deze bussen tegen het licht moet
worden gehouden. Het omzetten ervan naar een buurtbusvoorziening die voldoende bereikbaarheid oplevert, is eveneens een mogelijkheid.

Ruimtelijke Ordening

 Lokaal Brabant vindt dat beslissingen over ruimtelijke ordening vooral op lokaal niveau moeten worden genomen. Het al dan niet toestaan van outletcentra, het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, permanente bewoning van recreatieparken en woningbouw buiten de bebouwde kom zijn zaken die de betrokken, lokale overheden goed kunnen organiseren. Pas wanneer zij er samen niet uit komen, is tussenkomst van de provincie noodzakelijk. De provincie moet hierbij het overzicht behouden, zonder op voorhand bepalend op te treden.
Wanneer vestiging van outletcentra aan de orde is, is Lokaal Brabant voorstander van een vrije marktwerking en per situatie moet dan ook goed worden gekeken naar de lokale situatie en de positie van de plaatselijke detailhandel. Het openen van nieuwe, grote winkels zoals outletcentra, mag niet ten koste gaan van de natuur en de binnenstad, vindt Lokaal Brabant.
Op de huidige industrieterreinen is al veel leegstand. Pas als daar geen mogelijkheden meer zijn om op goede wijze invulling te geven aan het bedrijf of de bedrijfstak, kan ontwikkeling van een nieuw terrein worden overwogen. De voorkeur gaat er sterk naar uit om eerst de bestaande terreinen ten volle te benutten (revitaliseren), voordat de provincie natuur opoffert voor nieuwe leegstand.
Hetzelfde geldt voor woningbouw buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom kampen veel gemeenten al met onbenutte zogeheten ‘inbreidingslocaties’ (braakliggende of vrijkomende locaties). Lokaal
Brabant pleit er dan ook voor, eerst deze locaties te bebouwen, voordat er ruimte in de natuur wordt gezocht.

Natuur en Milieu

 Lokaal Brabant hecht grote waarde aan een verantwoord natuurbeleid en een gezond milieu. Het is een taak van de provincie om te zorgen voor een goede leefomgeving voor alle inwoners. Dit betekent echter niet dat natuur en milieu ten koste kunnen gaan van alles. De omzetting van landbouwgrond naar natuur kan een goede ontwikkeling zijn, maar moet echter geen doel op zich zijn. Voorbeelden van deze doelen zijn de voltooiing van de Ecologische Hoofdstructuur, een impuls geven aan toerisme en recreatie of verbetering van de leefomgeving. Daarbij moeten we natuurlijk de belangen van onze agrariërs niet uit het oog verliezen.
Boeren die naast hun boerenbedrijf een kampeer- of zorgboerderij willen beginnen, moeten worden gesteund. Niet alleen maken zij op die manier hun bedrijf toekomstbestendiger, zij doen dat ook nog eens op een natuurvriendelijke wijze.
Lokaal Brabant vindt ook dat je moet afmaken wat je hebt besloten en waar je aan begonnen bent. De ecologische hoofdstructuur of het Nationaal Natuurnetwerk is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van biodiversiteit. Door het koppelen van grote stukken natuur kan uitsterving van planten en dieren worden voorkomen. Daarnaast biedt het Nationaal Natuurnetwerk inwoners en toeristen de mogelijkheid om te ontspannen en te genieten van de natuur. Lokaal Brabant pleit er daarom voor om de Ecologische Hoofdstructuur binnen enkele jaren te voltooien.
Binnen de natuur moet natuurlijk ruimte voor flora en fauna zijn. Specifieke gebieden inrichten voor groot wild gaat daarbij echter te ver voor Lokaal Brabant. Wanneer er overlast ontstaat door te veel dieren, is verantwoorde afschot een optie. Het doden van dieren voor plezierdoeleinden is daarbij niet wenselijk. Wanneer diervriendelijkere methodes dan afschot beschikbaar zijn, hebben deze uiteraard de voorkeur.

Landbouw

Noord-Brabant is van oudsher een provincie met veel landbouw en veeteelt. Schaalvergroting of -verkleining in de vee-industrie is volgens Lokaal Brabant geen doel op zich. Van veel groter belang zijn het verbeteren van dierenwelzijn, het waarborgen van de volksgezondheid en leefbaarheid en het economisch haalbaar houden van de bedrijven. De discussie moet daarom niet over vierkante meters gaan, maar over de onderliggende feiten en zorgen. Lokaal Brabant streeft ernaar dat een boerenbedrijf een boerenbedrijf kan blijven zonder dat schaalvergroting een noodzaak is om financieel te overleven. Indien schaalvergroting in dit geval een noodzaak is, dan mag dat alleen plaatsvinden met maatwerk. Vestiging van nieuwe bedrijven en/of schaalvergroting van bestaande bedrijven mag en kan natuurlijk alleen binnen de geldende, wettelijke kaders, maar wel met maatwerk.

Duurzaamheid

Het milieu omvat meer dan alleen de natuur. Een duurzame toekomst voor natuur en milieu vereist ook een overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Lokaal Brabant is daarom ook fel tegen het boren naar schaliegas. Dit is niet alleen een fossiele brandstof, maar brengt ook gevaren voor mens en milieu met zich mee.
Op dit moment is plaatsing van (meer) windmolens in veel gemeenten onderwerp van gesprek. In beginsel vindt Lokaal Brabant, dat gemeenten zelf moeten (kunnen) beslissen of zij windmolens toestaan binnen hun gemeentegrenzen. Het bouwen en onderhouden van windmolens zijn echter dermate milieubelastend, dat het geen constructieve bijdrage levert aan een duurzame oplossing van het energievraagstuk.
Lokaal Brabant pleit dan ook voor meer ambtelijke en financiële inzet op andere, duurzamere energieoplossingen zoals zonne-energie en biomassacentrales. Wanneer inwoners op eigen initiatief duurzame energie willen opwekken, moet de provincie dat ondersteunen. Lokaal Brabant vindt dat dit niet per se collectief hoeft te gebeuren, ook individuele inwoners moeten op ondersteuning kunnen rekenen.

Leefbaarheid en Woningbouw 

 De leefbaarheid in veel kleine dorpen en kernen staat onder druk. Voorzieningen zoals zorg, detailhandel en onderwijs verdwijnen. Daarnaast zijn veel dorpen en kernen met het openbaar vervoer ook steeds slechter bereikbaar en kiezen veel inwoners noodgedwongen voor de auto als vervoersmiddel. Om inwoners te bewegen meer gebruik te maken van het openbaar vervoer en vooral oudere inwoners mobiel te houden, moet ook in de bereikbaarheid van kleine dorpen en kernen met het openbaar vervoer worden geïnvesteerd.
Gezien de vergrijzing is het ook noodzakelijk dat huisartsenposten ook worden onderhouden en gehandhaafd.
Lokaal Brabant vindt ook dat provinciaal geld mag worden ingezet om voorzieningen in kleine dorpen en kernen in stand te houden. Het is echter niet reëel om te denken dat alles kan. Hierbij moet de provincie
zorgvuldige keuzes maken, die afhankelijk zijn van de soort voorziening, de toekomstbestendigheid van de oplossing en de nabijheid en bereikbaarheid van alternatieven. Onder meer het organiseren en realiseren van een buurtbusvoorziening kan een oplossing zijn om de bereikbaarheid van zorg en detailhandel te
verbeteren.
Om het voor ouderen mogelijk te maken langer zelfstandig te wonen, is het nodig om woningen levensloopbestendiger te maken. Lokaal Brabant ziet hierin voornamelijk een rol weggelegd voor de gemeente en woningcorporaties. Zij hebben veel beter dan de provincie in beeld wat de lokale woningbehoefte is en welke behoefte er verwacht wordt. Het is wel aan de provincie om waar mogelijk en nodig mee te werken aan realisatie van deze plannen.
Lokaal Brabant vindt ook dat woningbouw in zijn algemeenheid veel dichter bij de inwoners moet worden gereguleerd. Binnen regio’s zijn gemeenten en woningcorporaties veel beter op de hoogte van de woonwensen en -behoeften. De provincie heeft naar mening van Lokaal Brabant hierbij slechts de taak om de provinciale woondoelstellingen in de gaten te houden. Gemeenten en woningcorporaties zouden vrij gelaten moeten worden om te kunnen en mogen bouwen naar wens en noodzaak.

Cultuur & Sport

Cultuur en sport zijn een wezenlijk onderdeel van het leven van de inwoners. Deze moeten dan ook bereikbaar zijn voor alle inwoners. Daarom vindt Lokaal Brabant subsidies voor lokale
cultuurverenigingen zoals toneelverenigingen erg belangrijk. In de basis dient een grote culturele instelling of evenement na een aanloopperiode ‘ondernemer’ te zijn en zijn eigen broek op te houden en dus minder afhankelijk te zijn van subsidies.
Lokaal Brabant vindt cultuureducatie voor jongeren belangrijk en is van mening dat die in het onderwijspakket moet blijven. Topsportevenementen zijn niet alleen een stimulans voor het toerisme en dus de economie, maar sporen inwoners ook aan tot sporten en dus een gezondere leefstijl en betere gezondheid. Lokaal Brabant is dan ook van mening dat topsportevenementen op ambtelijke en financiële ondersteuning van de provincie moeten kunnen rekenen. Daarnaast vindt Lokaal Brabant het belangrijk dat ook de breedtesport in de
provincie wordt ondersteund. Deelnemen aan sport moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.

Sociaal

Lokaal Brabant wil dat alle inwoners mee kunnen doen in de maatschappij. Hiervoor is het belangrijk dat de provincie voldoende aandacht besteedt aan het stimuleren van arbeidsplaatsen. Dit kunnen nieuwe arbeidsplaatsen zijn door vestiging van nieuwe of uitbreiding van bestaande plaatsen. Ook kan worden gedacht aan stageplaatsen of gesubsidieerde arbeidsplaatsen om werkervaring op te doen. De grootste verantwoordelijkheid ligt hiervoor wel bij de gemeenten, maar de provincie moet hier wel haar steentje aan bijdragen.
Vrijwilligers zijn in de huidige maatschappij al heel belangrijk. De veranderingen in de zorg en samenleving, maken dat zij steeds belangrijker worden. Ook mantelzorgers dragen steeds meer taken. Lokaal Brabant vindt, dat deze mensen goed ondersteund moeten worden door de gemeenten. Waar nodig en mogelijk, kan de provincie hieraan bijdragen door bijvoorbeeld regiobijeenkomsten of ambtelijke ondersteuning.
De jeugd heeft de toekomst. Maar de toekomst van Brabant ligt ook in handen van de jeugd. Daarom is het belangrijk, om jeugd te binden aan de provincie. Door goed onderwijs en goede zorg, kunnen kinderen en jongeren opgroeien tot zelfstandige, verantwoordelijke volwassenen. Om de jeugd aan de provincie gebonden te houden of krijgen, moet er wel voldoende toekomstperspectief zijn om te wonen, werken en ontspannen voor deze doelgroep.

Financiën

Net als op lokaal niveau, moet ook het huishoudboekje van de provincie op orde zijn. De provincie mag niet meer uitgeven dan zij binnenkrijgt. De Essent-gelden die nu nog uitgegeven kunnen worden, moeten voor projecten in de hele provincie worden ingezet ten behoeve van bijvoorbeeld werkgelegenheid en leefbaarheid .
Lokaal Brabant is voorstander van het hanteren van de nullijn van de provinciale wegenbelasting, omdat daardoor op termijn de belastingdruk voor de inwoners minder wordt. De inkomsten uit de provinciale wegenbelasting mogen naar de mening van Lokaal Brabant wel breder worden besteed dan alleen aan het aanleggen en onderhouden van wegen. Daarnaast kan het geld ook worden ingezet voor het behoud of de ontwikkeling van andere vormen van mobiliteit.

Slotwoord

Lokaal Brabant is er voor u als inwoner, dichtbij en bereikbaar! De kandidaten van Lokaal Brabant willen hun kennis en kunde vanuit de gemeentepolitiek graag inzetten om ook provinciaal voor u aan het werk te gaan. Door vanuit de gemeente te redeneren in plaats van vanuit de rijksoverheid, is Lokaal Brabant van mening een omwenteling in het politieke denken en besluiten te kunnen
veroorzaken. De lokale situatie moet het standaarduitgangspunt zijn van waaruit politici en beleidsmakers denken en handelen.