Economie

Manifest Lokaal Brabant

Standpunten

Nieuws

Economie

Economie
Onze boeren staan in de spotlight. Er lijkt slechts beperkt aandacht te zijn voor al die andere ondernemers, waaronder het MKB. Lokaal Brabant is daar verbaasd over, zeker nadat veel ondernemers de laatste jaren hinder hebben ondervonden van Corona en te maken hebben met grote effecten van de stijgende energieprijzen.

Lokaal Brabant pleit voor een beleid dat ondernemers ondersteunt en helpt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en actief bij te dragen aan een gezond, circulair en duurzaam Brabant. Het zijn niet alleen ASML, Brainport Eindhoven of de haven in Moerdijk die belangrijk zijn. Er is meer, veel meer. Het is nog maar de vraag of verdere economische groei van het BNP, noodzakelijk is om het welzijn van onze inwoners en de brede welvaart te kunnen realiseren. Steeds meer economen in Nederland zetten hier kanttekeningen bij. Deze strategische vraag zal de komende periode beantwoord dienen te worden ook vanuit de provincie Brabant. Lokaal Brabant prefereert Welzijn en welbevinden boven Welvaart!

Het MKB is samen met hun medewerkers de motor van onze economie. Daarom is het van groot belang dat provincie hier aandacht voor heeft. Samen met de werkgevers en het onderwijs (MBO en HBO) kan de provincie er voor zorgen dat er echt werk gemaakt gaat worden van levenslang leren. Iets wat de komende jaren hard nodig is om onze economie toekomstbestendig en meer duurzaam te maken. Wat Lokaal Brabant betreft, is de Provincie dienstverlenend voor ondernemers en vraagt de Provincie daar wat voor terug. Ondernemers hebben behoefte aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de Provincie kan, zeker waar het de infrastructuur betreft, daar samen met gemeenten faciliterend in zijn. We streven naar effectieve vestigingslocaties, met als belangrijke afweegcriteria Milieubelasting en bereikbaarheid. Regionale samenwerking van gemeenten op basis van gelijkwaardigheid is hierbij uitgangspunt voor Lokaal Brabant.

Tegelijkertijd vragen wij ook wat terug van ondernemers, namelijk dat zij hun verbondenheid met Brabant tonen. Dat betekent dat zij bijdragen leveren aan de doelen die de samenleving heeft gesteld op het gebied van (lokale) leefbaarheid, klimaat en milieu, dat ze duurzame werkgelegenheid realiseren (ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en dat ze zich actief en financieel verbinden met de steden en dorpen waar ze gevestigd zijn. De Provincie zal, als het aan Lokaal Brabant ligt, dit appél aan ondernemers actief uitdragen. Brabant wil er zijn voor haar ondernemers die er willen zijn voor de Brabantse inwoners.

Brabant heeft een aantal sterke economische regio’s, die op hun vakgebied toonaangevend zijn in de wereld. Denk aan Zuid Oost-Brabant, waar Brainport en de Automotive Industrie sterk vertegenwoordigd zijn. Verder zien we in Noordoost Brabant een sterk Agrifood cluster. In Midden Brabant is de logistieke sector sterk vertegenwoordigd en West-Brabant heeft met Havengebied Moerdijk, haar industriële maintenance sector en haar land- en tuinbouw activiteiten een aantal belangrijke pijlers in huis. Allemaal onderdelen van de Brabantse economische motor voor de Nederlandse economie.

Brabant neemt eveneens een sterke positie in op het gebied van logistiek en Leisure.
Daarnaast telt Brabant een groot aantal toonaangevende kennisinstituten, die werken aan een mooie en duurzame ontwikkeling van onze planeet. In zijn algemeenheid zien we dat het gastvrije Brabant ook steeds meer toeristen uit binnenen buitenland weet te trekken.
Hoewel het met Noord-Brabant in economisch opzicht goed gaat, maakt Lokaal Brabant zich zorgen over de mismatch tussen vraag en aanbod van arbeid. Dit gat wordt maar niet kleiner. De Provincie heeft, samen met regionale samenwerkingsverbanden, een te sterke focus op branches die de Provincie een innovatieve reputatie bezorgen. Daarbij valt te denken aan ICT en Agrifood. Feit is dat ook branches die minder sexy lijken van groot belang zijn, zoals de bouw en het traditionele ambacht. Die verdienen meer
aandacht. Daarnaast kennen we het belang van de Brabantse vliegvelden, zoals Eindhoven Airport, onze militaire vliegvelden Volkel, Gilze Rijen en Woensdrecht voor de lokale en regionale economie. Maar ook hier – en misschien zelfs vooral – geldt dat we zoeken naar de balans met milieu en leefbaarheid.

De invoering van een Brabant-brede vliegtax gewenst. Dit onder de voorwaarde dat de opbrengsten volledig ingezet worden voor het reduceren van CO2 en stikstof uitstoot, lawaai en andere vormen van (milieu-) overlast. De vrijstelling van rijkswege van belasting op Kerosine voor de luchtvaart mag van Lokaal Brabant per direct vervallen. Een ongewenste vorm van ondernemerschap zijn de activiteiten van de onderwereld in onze steden, dorpen en vooral ons Brabantse buitengebied.