Uitstel gevraagd voor planMER

Via het stellen van schriftelijke vragen heeft Lokaal Brabant bij het College van Gedeputeerde Staten een verzoek neergelegd om gemeenten enkele maanden extra de tijd te geven om te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin het locatiebeleid voor mestbewerkingsinstallaties in Brabant wordt behandeld.

Samen met gemeenten in Noordoost- en Zuidoost Brabant heeft de provincie het initiatief genomen om via een planMER te komen tot een locatiebeleid voor mestbewerkingsinstallaties in Brabant.

Op 16 juli is hiervoor een brief verstuurd naar de Brabantse gemeenten en waterschappen. Hierin is onder meer afgesproken dat er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt opgesteld en dat gemeenten tussen september en november de tijd hebben om deze notitie te bespreken in de gemeenteraad en hun zienswijze aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.

‘Vanuit diverse gemeenten krijgen wij inmiddels signalen dat de termijn om de NRD in de gemeenteraad te behandelen voor hen te krap is. Met name omdat zij op dit moment druk bezig zijn met de behandeling van de gemeentelijke begroting’, zegt Wil van Pinxteren. ‘Daardoor ontbreekt het hen aan tijd om tot een zorgvuldige en weloverwogen reactie op de NRD te komen. Wij hebben het college daarom gevraagd om de inspraaktermijn op de NRD voor gemeenten te verlengen tot 1 februari 2020.’