ALV Lokaal Brabant op 23 november

Lokaal Brabant houdt op 23 november om 10.15 uur in Wijk en Aalburg haar Algemene Leden Vergadering (ALV).

Locatie:
BuBeClu
Nijverheidsstraat 2
Wijk en Aalburg

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Vaststelling Verslag vorige ALV
4. Rondvraag
5. Financien
– financieel verslag 2018
– verslag kascommissie 2018
– goedkeuren financier verslag 2018
– Vaststelling contributie 2020 (art 7 statuten)
– Vaststelling begroting 2020 (art 11c HhR)
– Benoeming leden Kascommissie (HhR art 11 e)

6. Nieuws uit de fractie
– Berichten en verzoeken uit het werkveld
7. Nieuws vanuit de OSF
8. Sluiting

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
secretaris@lokaalbrabant.nl