Ruimtelijke Ordering

Manifest Lokaal Brabant

Standpunten

Nieuws

Ruimtelijke ordening

Lokaal Brabant wil:

• Een dak boven het hoofd, veiligheid en
gezondheid zijn voor alle Brabanders topprioriteiten, maar mobiliteit, economie, voedselvoorziening en leefbaarheid mogen niet ondergesneeuwd raken.
• Gemeenten krijgen veel vrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening bij de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet.
• Provincie werkt nauw samen met andere bestuurlijke eenheden in het kader van de kaderrichtlijnen op het gebied van vaarwegen, grondwater, zwemkwaliteit en drinkwater.

 

De ruimte in Brabant is beperkt, maar toch moeten er de komende jaren tienduizenden woningen bijkomen in onze provincie. Wat Lokaal Brabant betreft wordt daarbij stevig ingezet op de ontwikkeling van nieuwe en betaalbare woningen, die ook door mensen met een kleinere portemonnee kunnen worden gekocht. Daarnaast steunt Lokaal Brabant de plannen van de provincie om aanvullend in te zetten op het verrijken van de Brabantse woningvoorraad met nieuwe (collectieve) woonvormen. Maatschappelijk ontwikkelaar Ruimte voor Ruimte, waarvan de provincie Noord-Brabant enig aandeelhouder is, vervult hierin wat Lokaal Brabant betreft een belangrijke coördinerende rol en draagt op deze manier bij aan de toekomstige leefbaarheid van onze mooie provincie, zonder 8 Lokaal Brabant daarbij de bestaande economische dragers van het buitengebied extra te belasten met extra woningbouw. Dus bouwen zoveel mogelijk in de randen van de kernen.

De Provincie dient vooral dienstverlenend te zijn voor de gemeenten en hen te ondersteunen bij hun wens om meer woningen te bouwen. Onze voorkeur gaat daarbij uit om alle gemeenten te stimuleren om dit binnen bestaande bebouwde kommen (rode contouren) te doen. Inbreidingslocaties maken het mogelijk om het buitengebied te ontzien en tegelijkertijd het aantal woningen uit te breiden. Ook het opsplitsen van grotere woningen, bedrijfspanden, kantoorgebouwen naar meerdere wooneenheden heeft onze voorkeur.

Waarbij de Provincie kritisch kan bezien of de juiste woningen worden gebouwd. Want vergrijzing, studentenwoningen en de groei van eenpersoonshuishoudens zorgen voor specifieke woonbehoeften. We gaan voor de autonomie van gemeenten, maar beseffen dat regionale coördinatie noodzakelijk is.

Hier ligt een rol voor de Provincie. In een goede verstandhouding met gemeenten dienen regionale oplossingen gevonden te worden. De rol van de Provincie in dit proces is niet om te dicteren, maar om te faciliteren.

Lokaal Brabant heeft best ideeën over wat gemeenten kunnen doen en laten op het gebied van ruimtelijke ordening. Desalniettemin pleiten we voor een terughoudende rol van de Provincie. Het is aanmatigend te denken dat de Provincie beter dan gemeenteraden weet of er wel of geen grote outletcentra mogen komen en of een bedrijventerrein al dan niet dient te worden uitgebreid. De bedoeling van de Omgevingswet is deze regelruimte aan gemeenten te gunnen/laten en niet aan de provincie. Lokaal Brabant wil handelen in de geest van de omgevingswet. Het knechten voor de kleinere gemeenten op dit beleidsvlak door de provincie dient te stoppen.

Bij het beoordelen van gemeentelijke plannen mag de Provincie wel kritisch bezien of er draagvlak is en of de gemeenten zich houden aan de spelregels vastgelegd in de omgevingswet en provinciale omgevingsverordening We zetten ons in voor een groeiende invloed van burgers en andere belanghebbenden en daarmee spelen we in op wat de Omgevingswet op dat gebied gaat regelen. Door juist hierop te hameren, stimuleren we vergaande (politieke) burgerparticipatie.

Vanzelfsprekend kan en wil Lokaal Brabant vasthouden aan specifieke randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening. We bekijken gemeentelijke plannen bijvoorbeeld door een regionale bril, we hebben oog voor natuur, flora en fauna en we zorgen ervoor dat plannen de klimaatdoelstellingen niet in de weg staan.