Ruimtelijke Ordering

Manifest Lokaal Brabant

Standpunten

Nieuws

Ruimtelijke ordening

Lokaal Brabant vindt dat beslissingen over ruimtelijke ordening vooral op lokaal niveau moeten worden genomen. Het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, permanente bewoning van recreatieparken en woningbouw buiten de bebouwde kom zijn zaken die de betrokken, lokale overheden goed kunnen organiseren. Pas wanneer zij er samen niet uit komen, is tussenkomst van de provincie noodzakelijk. De provincie moet hierbij het overzicht behouden, zonder op voorhand bepalend op te treden.

Wanneer vestiging van outletcentra aan de orde is, is Lokaal Brabant voorstander van een vrije marktwerking en per situatie moet dan ook goed worden gekeken naar de lokale situatie en de positie van de plaatselijke detailhandel. Het openen van nieuwe, grote winkels zoals outletcentra, mag niet ten koste gaan van de natuur en de binnenstad, vindt Lokaal Brabant.

Op de huidige industrieterreinen is al veel leegstand. Pas als daar geen mogelijkheden meer zijn om op goede wijze invulling te geven aan het bedrijf of de bedrijfstak, kan ontwikkeling van een nieuw terrein worden overwogen. De voorkeur gaat er sterk naar uit om eerst de bestaande terreinen ten volle te benutten (revitaliseren), voordat de provincie natuur opoffert voor nieuwe leegstand.

Hetzelfde geldt voor woningbouw buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom kampen veel gemeenten al met onbenutte zogeheten ‘inbreidingslocaties’ (braakliggende of vrijkomende locaties). Lokaal Brabant pleit er dan ook voor, eerst deze locaties te bebouwen, voordat er ruimte in de natuur wordt gezocht.