Geacht college,

 

Betreft schriftelijk vragen van Lokaal Brabant aangaande het vrijdag j.l. aangekondigde stikstofbeleid.

 

Toelichting: In Noord-Brabant komt 30% tot 35% van de stikstof die neerslaat uit het buitenland.

 

 1. Meten is weten. Is uw college het met ons eens dat er vage onbetrouwbare modellen en berekeningen gehanteerd worden, waardoor het er alle schijn van heeft dat er naar een conclusie wordt toegewerkt, en het essentieel is dat er wordt uitgegaan van exacte metingen en feiten? Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college bereid te investeren in een objectief meetnet en een meetsysteem voor heel Brabant, zodat op basis van metingen in plaats van (theoretische) modelberekeningen besluiten kunnen worden genomen?
 3. Beseft uw college, net als Lokaal Brabant, dat dit aangekondigde stikstofbeleid een veel bredere impact gaat hebben dan alleen op de landbouwsector? Zo ja, welke sectoren betreft dit dan en wat zal de impact zijn?
 4. Heeft uw college enig idee hoeveel dit aangekondigde stikstofbeleid Noord-Brabant direct en indirect gaat kosten? En hoeveel faillissementen, werkloosheid en armoede dit in Brabant gaat opleveren? Graag uw uitgebreide reactie.
 5. Vindt uw college het nodig om boeren uit te kopen/ te onteigenen, terwijl bekend is dat minimaal 25% van de boeren binnen afzienbare tijd gaat stoppen (Kwart van de boeren overweegt te stoppen, Brabants Dagblad 13-06)?
 6. Waarom wordt er naar de mening van uw college door de regering voor Brabant alleen maar gefocust op de landbouw en niet op invloeden vanuit het buitenland (Antwerpen en Ruhrgebied), de industrie, de mobiliteit en energieopwekking (Amer centrale)en havengebieden zoals Moerdijk en Rijnmond?
 7. Vindt uw college ook, net als Lokaal Brabant, dat er door de aanleg van ‘’nieuwe natuur’’ en het agrarisch beheer van de huidige natuur ‘’nieuwe stikstofbronnen’’ worden aangetrokken in de natuur, zoals ganzen, koningspaarden, runderen (Schotse hooglanders, Taurussen, Wisenten, runderen en dergelijke) die ook stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden veroorzaken. In hoeverre worden de effecten van deze nieuwe bronnen in de berekeningen van het saneren van de boerenbedrijven meegenomen?
 8. Waarom vindt uw college het verstandig om het huidige Brabantse tijdspad in stand te houden, terwijl de regering oproept de maatregelen van afgelopen vrijdag nader uit te werken in samenwerking met de verschillende branches en ruimte te bieden aan innovatieve ideeën en voorstellen vanuit de branches? Wat doet uw college met de voorstellen die door boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties zijn gedaan (25-05-2021) (zie link)?
 9. Waarom komen de kaarten van het ministerie met de transitiegebieden niet overeen met de Natura 2000-gebieden? Waarom is er niet altijd een relatie tussen een transitiegebied en een Natura 2000-gebied?
 10. Is er in Europa een verschil in interpretatie van de kritische depositiewaarden in de verschillende landen? Zo ja, aan welke zijde van het spectrum zit Nederland dan? En in welke mate wijken wij af?
 11. Frankrijk zet in op de landbouwproductie op eigen bodem te stimuleren voor de voedselzekerheid. Dat is naar mening van de Statenfractie van Lokaal Brabant een verstandige koers die wordt uitgezet; is uw college het daar mee eens? Zo nee, waarom niet?
 12. Natura 2000 doelendocument (zie link). Is uw college het met ons eens dat het Natura 2000 doelendocument, de vertaling van wat er in Brussel is vastgesteld, er heel duidelijk over is: ‘’Haalbare en betaalbare doelstellingen formuleren, die zo min mogelijk inspanningen en gevolgen voor burgers en economische sectoren met zich meebrengen (geen disproportionele lasten)”? Zo nee, waarom niet?
 13. Is uw college bereid om zich in te zetten ter voorkoming dat het desastreuse nieuwe aangekondigde stikstofbeleid onze mooie provincie Noord-Brabant onherstelbare sociale en economische schade gaat toebrengen? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

 

Namens Lokaal Brabant

Fractievoorzitter Wil van Pinxteren

 

Link naar de Natura 2000 doelendocumenten:

https://www.natura2000.nl/sites/default/files/Bibliotheek/Doelen/Natura%202000%20doelendocument%20%28LNV%2C%202006%29.pdf

Link naar het voorstel van middenveldorganisaties:

https://www.lto.nl/duurzaamevenwicht/