Lokaal Brabant herkent ook het stikstofprobleem is. Toch is de partij het oneens met het stikstofbeleid dat nu gevoerd gaat worden. Bij de aanpak wil Lokaal Brabant dat met de volgende 10 pijlers rekening gehouden wordt:

1.Samen oplossen: het probleem moet opgelost geworden op een manier dat men in gesprek blijft met onze boeren. We gaan er vanuit dat de afspraken over de maatregelen met open en eerlijke gesprekken aan de keukentafel gemaakt kunnen worden.

2.Lokaal Brabant wil maatwerk per bedrijf. 

3.Lokaal Brabant wil besluiten op basis van gemeten feiten in plaats van modellen en berekeningen. Meten is weten. Eerst dient er een goed meetnet opgezet te worden en daarna op basis van de gemeten feiten gebiedsgericht vaststellen wat er dient te gebeuren.

4.Lokaal Brabant wil dat er rekening gehouden wordt met zo’n 30% van de agrariërs die de komende jaren toch al gaat stoppen.

5.Lokaal Brabant wil dat naar rato alle economische activiteiten gaan bijdragen aan de stikstofreductie. Schuif het probleem niet volledig in de schoenen van de boeren.

6.Voor Lokaal Brabant moet de stikstofdepositie vanuit het buitenland meegenomen worden in de overwegingen. Een aanzienlijk deel van de stikstofdepositie in Brabant komt vanuit België en Duitsland. 

7.Lokaal Brabant gaat uit van een ruimhartige compensatie. Niemand mag hier financieel de dupe van worden.  

8.Voor Lokaal Brabant mag de eigen voedselvoorziening in Nederland niet in gevaar komen. Vergeet niet dat boeren ons voorzien van één van onze eerste levensbehoeftes. Lokaal Brabant kiest prioriteit voor voedselonafhankelijkheid.

9.Lokaal Brabant wil de sociale cohesie op het platteland behouden. De voorgestelde maatregelen gaan enorm ingrijpend zijn voor het platteland. Boeren hebben een volwaardig beroep en zijn professionals op hun gebied. Zet boeren niet in een negatief daglicht door ze bijvoorbeeld milieuvervuilers te noemen. 

10.Lokaal Brabant gaat voor het gebruik van gezond boerenverstand. Maak geen onmogelijke theoretische keuzes en laat de maatregelen zo efficiënt en effectief mogelijk zijn.