Mobiliteit

Manifest Lokaal Brabant

Standpunten

Nieuws

Mobiliteit

  • Provinciale opcenten worden volledig ingezet voor mobiliteit, verkeer en vervoer.
  • Provincie stimuleert slimme en schone mobiliteitsoplossingen.
  • Aandacht voor mogelijkheden van grensoverschrijdend openbaar vervoer.
  • Brabantse mobiliteitsvraagstukken hoogop de Haagse agenda
  • Versnelling van de inzet van nieuwe innovatieve technologie binnen de mobiliteitsvraagstukken.
  • Inzetten op aanleg van buisleidingen ter vervanging van transportbewegingen over weg en rail.
  • Vergroening van binnensteden stimuleren door vermindering gemotoriseerde mobiliteit.
  • Lokaal Brabant wil collectief vervoer voor de bereikbaarheid van onze kleine kernen en dorpen in stand houden en is bereid hier extra middelen voor vrij te maken.

Op het gebied van mobiliteit, kiest Lokaal Brabant voor het terugdringen van milieubelasting en het stimuleren van laagdrempelig ‘schoon’ openbaar vervoer. Elektrisch openbaar vervoer en moderne en verbeterde snelwegen en ontlastende spoorverbindingen horen daarbij. De aanleg van nieuwe transferia en HUB’s op belangrijke routes en knooppunten en de aanleg van snelfietsroutes spelen ook een belangrijke rol.

Hoewel we terughoudend zijn met de aanleg van nieuwe provinciale wegen, beseffen we dat er niet aan te ontkomen valt. Zeker waar provinciale wegen door bebouwde kommen lopen, zijn omleidingen in verband met de leefbaarheid wenselijk. De aanleg van nieuwe wegen omarmen we niet met enthousiasme, maar beschouwen we als noodzakelijk om het dichtbevolkte Brabant leefbaar en bereikbaar te houden. Lokaal Brabant zet in op vermindering van de overlast van bovenlokaal verkeer door verlaging van de maximum snelheden op de provinciale wegen in de bebouwde kommen.

Slimme mobiliteit
De provinciale opcenten, de heffingen boven op de motorrijtuigenbelasting, dienen exclusief te worden ingezet voor het beheer of de verbetering van mobiliteit, verkeer en vervoer. Een deel van die inkomsten kan worden gebruikt voor initiatieven op het gebied van ‘slimme mobiliteit’: technologische innovaties die filedruk verminderen en schoner vervoer mogelijk maken. Omdat de Provincie verantwoordelijk is voor het regionale openbaar busvervoer, is het zaak kritisch te zijn over de arbeidsomstandigheden van chauffeurs, onder meer op het gebied van werkdruk en veiligheid. Dat kan de Provincie doen door de vervoersorganisaties eisen te stellen en daarop te handhaven én door voldoende middelen beschikbaar te stellen.

Infrastructuur
Lokaal Brabant ziet verder mogelijkheden tot de verbetering van het openbaar vervoer, waar het gaat om nationale en internationale aansluitingen die de regio’s en provincies overstijgen. Brabant kent een groot aantal rijks-, vaar- en spoorwegen. De invloed van de provincie op de aanleg of aanpassingen daarvan is beperkt. Lokaal Brabant zal er bij het Rijk op blijven aandringen dat er in de rijksbegroting, het zogenaamde Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voldoende aandacht blijft voor de Brabantse infrastructuur. Maar ook wil Lokaal Brabant aandacht voor onze spoorverbindingen, het spoor van Breda naar Utrecht, de zogenaamde Brabantroute Breda – Gilze-Rijen – Tilburg – Eindhoven, het goederen en gevaarlijke stoffen vervoer over het spoor, de trillings- en geluidsoverlast van intensief in gebruik zijnde spoorwegen. Tevens vragen wij aandacht voor de (door)ontwikkeling van de haven in Moerdijk, vernieuwing van de Moerdijkbrug en verbetering van de capaciteit van de brug bij Ravenstein. Naast een aan te leggen buisleidingen straat om het vervoer van gevaarlijke stoffen per rail en weg te verminderen. Een grote kans ligt er voor het Rijk en Brabant om samen met de automotive-industrie voortvarend te werken aan inzet van nieuwe en slimme oplossingen.

Logistieke bedrijvigheid
Logistiek Noord-Brabant telt een aantal sterke economische sectoren, zoals hightech, agrofood, pharma en lifescience. Al deze sectoren kunnen niet floreren zonder een goede supply chain. Ook op het gebied van transport en logistiek behoort Brabant daardoor tot de top. Er is veel logistieke bedrijvigheid in Brabant. Tegelijkertijd staat de logistieke sector voor een aantal grote uitdagingen. Het wordt bijvoorbeeld steeds moeilijker om gekwalificeerde medewerkers te vinden. Daarnaast zorgt digitalisering voor grote veranderingen in de komende jaren. Daarom is het belangrijk om als provincie te investeren in activiteiten en projecten die de logistieke sector op een duurzame wijze toekomstbestendig maken. Tegelijkertijd vindt Lokaal Brabant het een goede zaak dat de provincie de regels voor de bouw van grote distributiecentra heeft aangescherpt om verdere verdozing van het Brabantse landschap tegen te gaan. Lokaal Brabant wil niet dat Brabant het logistieke pakhuis tussen de grote havens en het Europese achterland wordt. Dit zullen we nu actief op gaan pakken.

Fietsen
Nederland is bij uitstek een fietsland. Ook in onze provincie wordt enorm veel gefietst. Lokaal Brabant gelooft dat de fiets een grote bijdrage kan leveren aan de Brabantse ruimtelijke en maatschappelijke opgaven voor de komende jaren. Niet alleen op het gebied van mobiliteit en gezondheid, maar ook met betrekking tot klimaat, energietransitie en leefbaarheid. De afgelopen jaren hebben de Brabantse gemeenten, de provincie en het Rijk al flink geïnvesteerd in het netwerk en in het veiliger en comfortabeler maken van het fietsen en fiets parkeren. Ook groeit de samenwerking met bedrijven die de voordelen zien van fietsgebruik door hun werknemers. Lokaal Brabant vindt dit een goede ontwikkeling en helpt graag mee om het fietsgebruik in Brabant verder te bevorderen.