Landbouw

Manifest Lokaal Brabant

Standpunten

Nieuws

Landbouw

Lokaal Brabant wil:

Strenge stikstof-eisen aan boeren dienen gepaard te gaan met ondersteunende maatregelen of financiële compensatie.
• Verhandelbare rechten van agrarische ondernemers dienen als eerste te koop worden aangeboden aan de overheid
• Geen nieuwe vestigingen of uitbreidingen van bedrijven met intensieve veeteelt zonder aantoonbare aanzienlijke milieuwinst.
• Er moet een adequate oplossing komen voor de vrijkomende reststoffen en emissies uit alle agrarische producties. Dit is een primaire verantwoording voor de sector zelf.
• De Uitvoeringsagenda Mest is voor Lokaal Brabant de uitgangspositie als het gaat om de verwerking van mest. Nieuwe vestigingen van grootschalige mestbewerking in het buitengebied zijn uitgesloten. Op bedrijfsniveau is lokale mestbewerking wel mogelijk.

 

De Provincie Noord-Brabant en de landbouwers hebben het de afgelopen jaren regelmatig met elkaar aan de stok gehad. Lokaal Brabant wil resoluut breken met dat beleid en doet dat met begrip voor de weerzin tegen de milieuproblemen die de agrarische sector veroorzaakt. We zien de rol en verantwoordelijkheid van de boeren, maar weten tegelijkertijd dat het niet billijk of productief is ze te confronteren met regels die strenger zijn dan in de rest van Nederland. Strenger dan in de rest van Europa zelfs.

Daarom zet Lokaal Brabant zich in voor beter flankerend beleid voor boeren die stappen zetten om hun veestapel te verkleinen en te verbeteren, meer duurzame bedrijfsvoering zoals biologisch dynamische landbouw of andere activiteiten opstarten om emissies te verminderen.

Verder zetten we ons in voor tijd. Hoe urgent de milieu- en klimaatproblemen ook zijn: boeren moeten de tijd krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen. Danwel geleidelijk te stoppen met hun huidige activiteiten en grote desinvesteringen te voorkomen.

Lokaal Brabant wil zwaar inzetten op het versneld stoppen van de 30% boeren die aangegeven hebben dit de komende 10 jaar te willen doen. Om hiermee flexibiliteit te creëren binnen de gehele stikstofaanpak. Onderzocht dient te worden of het systeem van voorkeursrecht van de overheid ook gevestigd kan worden op de agrarische rechten.

Op het gebied van mestbewerking volgt Lokaal Brabant de lijn van de Uitvoeringsagenda Mest om in 2030 alle dierlijke mest te bewerken voor aanwending. Dit is een must in het kader van het verminderen van emissies uit mest en het circulair benutten van eindige nutriënten zoals fosfaat. Nieuwe vestigingen van grootschalige mestbewerking in het buitengebied zijn uitgesloten. Op bedrijfsniveau is lokale mestbewerking wel mogelijk.

We doen dat niet alleen om de resterende landbouwers in hun bedrijfsvoering te steunen. We doen dat ook omdat de agrarische sector een belangrijke rol speelt in het toekomstige beheer van het buitengebied. Daarnaast hebben we de landbouw nodig bij het oplossen van een aantal vraagstukken in en om de steden.

Zoals het vraagstuk van de reststoffen in onze stedelijke omgeving. Het ontwikkelen van een meer op de kringloop gebaseerde landbouw. Landbouw met hoge educatieve en recreatie waarde aan de randen van de steden.

Voorbeelden van biologisch dynamische landbouw die een renderend alternatief kunnen zijn voor een deel van huidige intensieve landbouw. Verkorten van de keten van land naar klant, met een verbetering van de toegevoegde waarde voor de producenten is voor Lokaal Brabant een uitgangspunt. Voorbeelden hiervan zijn boerderijwinkels en verkorting van de lijn van boer naar bord.