Lokaal Brabant zegt vertrouwen in samenwerking FvD en Groep Rutjens op

De statenfractie van Lokaal Brabant heeft geen vertrouwen meer in de samenwerking met FvD en Groep Rutjens en zegt na een zorgvuldige afweging daarom het vertrouwen in deze partijen op.

Door de diverse incidenten rond FvD, de afsplitsing met Groep Rutjens en het vertrek van een aantal FvD-statenleden is er volgens de fractieLokaal Brabant geen sprake meer van bestuurlijke stabiliteit. De affaire rond de ophefmakende 4-5 mei poster en het vertrek van Hans Smolders uit Provinciale Staten waren voor Lokaal Brabant de druppels die de emmer deden overlopen om de samenwerking op te zeggen.

De stabiliteit in het Brabantse provinciebestuur kan volgens de fractie van Lokaal Brabant alleen terugkeren door de samenwerking met FvD en Groep Rutjens op te zeggen en de weg vrij te maken voor een andere, meer stabiele samenstelling van het provinciale bestuur.

Tegelijkertijd wil de fractie van Lokaal Brabant zich wel blijven inzetten voor een duurzaam innovatief en economisch sterk Brabant. Gedeputeerde Wil van Pinxteren blijft zich inzetten om Brabant te besturen, ook in een eventuele (voorlopige) situatie met een politieke minderheid.

Fractie Lokaal Brabant

Provincie zoekt samenwerking met ondernemers en onderzoeksinstellingen voor kernenergie

TNO en NRG hebben de rol van kernenergie in NoordBrabant in kaart gebracht. Gedeputeerde Staten willen met Provinciale Staten in gesprek over het onderzoeksrapport en het Brabants handelingsperspectief. Zo wil de provincie het initiatief nemen tot een Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant, dat zich inzet voor de realisatie van kernenergie tussen 2030 en 2050. Deze coalitie zou kunnen bestaan uit overheden, ondernemers en onderzoeksinstellingen uit Brabant, Zeeland, Limburg en Vlaanderen.

Het provinciebestuur verwelkomt kernenergie als onderdeel van de energiemix van de toekomst. Gedeputeerde Eric de Bie (Energie): “Kerncentrales kunnen bijdragen aan de mix van duurzame energieopwekking. Daarnaast vergen ze beduidend minder ruimte dan windparken of zonneweides en bieden weersonafhankelijke leveringszekerheid.” Om in de periode tussen 2030 en 2050 echte stappen te zetten met kerncentrales van de 3e of 4e generatie, moeten de betrokken partijen nu inzetten op een sterke internationale coalitie van overheden, ondernemers en onderzoeksinstellingen (triple helix). De voorgenomen Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant is een eerste stap op weg naar een door het rijk te vormen (inter)nationale coalitie.

TNO en NRG concluderen dat kernenergie pas na 2030 een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. De totale doorlooptijd voor vergunning en bouw van een moderne watergekoelde 3e generatie kerncentrale bedraagt minimaal 11 jaar. Met betrekking tot een 4e generatie kerncentrale, zoals bijvoorbeeld een thorium/gesmolten zout reactor, zijn geen harde uitspraken te doen. De technische uitdagingen voor zo’n reactor zijn nog niet opgelost. Om die op te lossen, moet er rekening gehouden worden met een doorlooptijd van 15 tot 20 jaar tot realisatie.

4e generatie kerncentrales hebben voordelen ten opzichte van de huidige (3e generatie) kerncentrales. Er kunnen meer inherent veilige systemen toegepast worden, ze maken efficiënter gebruik van de grondstoffen uranium en thorium en ze beperken de productie van langlevend radioactief afval. Zowel 3e als 4e generatie kerncentrales hebben een direct ruimtegebruik dat een factor 100 tot 1000 kleiner
is in vergelijking met zonne-energie. Tegenover deze voordelen staan het grote aantal technische uitdagingen voor 4e generatie kerncentrales en de uiteindelijke commerciële inzetbaarheid. De inkoop van kernenergie uit het buitenland is mogelijk, maar omdat buitenlandse kerncentrales daardoor niet meer stroom zulle produceren zal dit geen bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Technisch gezien is kernenergie goed in te passen in een energiesysteem met veel stroom uit zon en wind. Een punt van aandacht vormen de kosten van kernenergie. Om de grote investeringen terug te verdienen, moeten de centrales volcontinu draaien en/of moet de elektriciteit tegen een hoger tarief worden afgezet. Uit scenariostudies blijkt dat dat de totale kosten van een energiesysteem voornamelijk uit zonne- en windenergie, inclusief de kosten voor het netwerk en opslag, lager zijn dan van een energiesysteem met kernenergie. In zo’n systeem waarin kernenergie is opgenomen, kunnen de opbrengsten van een kerncentrale mogelijk worden verhoogd door levering van warmte of productie van waterstof. De overheid kan kernenergie mogelijk maken door bijvoorbeeld een minimale prijs te garanderen of een investeringssubsidie te geven.

ALV 25 maart wordt doorgeschoven

Het bestuur van Lokaal Brabant heeft besloten om de geplande Algemene Ledenvergadering van 25 maart door te schuiven naar een later tijdstip. ‘Wij willen als bestuur de ALV graag houden in de vorm van een fysieke bijeenkomst’, legt voorzitter John van Gorp van Lokaal Brabant uit. ‘Daarom zal de ALV worden gehouden op een moment dat fysieke bijeenkomsten met grotere groepen weer mogelijk zijn.’

Nieuw BrabantSport Fonds zet Brabant in beweging

Sport inspireert en zorgt voor verbinding. Daarom lanceert BrabantSport een nieuw initiatief, het BrabantSport Fonds. Een fonds met de ambitie om Brabanders gelukkiger te maken door sport te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. Het BrabantSport Fonds ondersteunt en stimuleert initiatieven een gezonde levensstijl onder Brabantse kinderen bevorderen, stress onder jongvolwassenen helpen terugdringen, eenzaamheid onder Brabantse ouderen verminderen en Brabanders met een beperking structureel helpen in beweging te brengen.

Het startbudget is 650.000 euro en het streven is om binnen een jaar minimaal 1 miljoen euro in het fonds te hebben. Het fonds is een samenwerking tussen de provincie en het Brabantse bedrijfsleven, met als founding partners Libéma, Coöperatie DELA, DMG en Simac. BrabantSport is hierbij de uitvoerende partij en scout actief naar initiatieven die bijdragen aan een gezonder Brabant.

Gedeputeerde Wil van Pinxteren is blij met het nieuwe fonds: “In Brabant vinden we ‘sport voor iedereen’ en ‘sport maakt gezond’ heel belangrijk. Deze ambities kunnen we alleen waarmaken als alle samenwerkingspartners in staat zijn de krachten te bundelen. Met dit unieke en inspirerende fonds laten we zien dat Brabant klaar is om sociaal-maatschappelijke side-events te koppelen aan topsportevenementen. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende te doen en te beleven is in Brabant en dat iedereen daaraan kan meedoen. Ook als het gaat om sport.”

Meer informatie is te vinden op www.brabantsportfonds.nl.

Versterk de democratie: gelijke kansen voor lokale partijen

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is een petitie gestart om ook lokale politieke partijen toegang te laten krijgen tot subsidie van de Rijksoverheid.

Teken je mee en stuur je hem door naar partijgenoten, collega’s, vrijwilligers? Iedereen kan tekenen! De petitie bieden we op 13 februari aan, aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Lokale politieke partijen hebben geen toegang tot de 25 miljoen euro subsidie die de Rijksoverheid jaarlijks beschikbaar stelt voor politieke partijen. Alleen landelijke partijen komen daarvoor in aanmerking. Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen wil dat deze wet aangepast wordt.

Het bestuur en fractie van Lokaal Brabant ondersteunen deze petitie van harte.

Klik op de volgende link om de petitie te lezen en te ondertekenen: https://subsidielokalepartijen.petities.nl/

Begroting 2021: slim inspelen op de toekomst

Gedeputeerde Staten hebben onlangs de provinciale begroting voor 2021 gepresenteerd. In deze eerste begroting van dit college zijn de financiële uitgangspunten van het bestuursakkoord ‘Samen, slagvaardig en slim: Ons Brabant’ verwerkt. De begroting wordt op 13 november besproken in Provinciale Staten.

Bekijk hieronder de presentatie van Gedeputeerde Van der Maat over de Begroting 2021:

In financieel opzicht staat Brabant er gezond voor, maar de komende jaren is minder geld beschikbaar door een lager rendement van de immunisatieportefeuille. Daarnaast komen er een aantal grote uitdagingen op de provincie af en speelt de onzekerheid van corona. Dat vraagt volgens Gedeputeerde Staten om slim in te spelen op de toekomst: strakker sturen via beleidskaders, duurzaam begroten en een toekomstbestendige organisatie. Vanwege de onzekerheid door corona wordt ruimte gehouden in de algemene reserves om daar op een goede manier op in te spelen.

Om de mogelijkheid open te houden dat toekomstige provinciebesturen ook nog iets te kiezen hebben, moet de provincie de komende jaren besparen en verdienen. Dat laatste kan door het geld in de immunisatieportefeuille vaker in te zetten onder bepaalde voorwaarden. Wat betreft besparen: in het bestuursakkoord is afgesproken 30 miljoen euro minder uit te geven. Over 23 miljoen euro zijn al afspraken gemaakt. De resterende 7 miljoen euro is nu ook ingevuld, alle programma’s dragen daaraan bij.

Naast deze besparingen willen Gedeputeerde Staten extra geld besteden aan knelpunten en kansen. Daarmee wordt een investeringsbenadering coronaherstel opgezet met de (middel)grote Brabantse steden en worden fte’s voor het tijdelijk programma Stikstof en de programma’s Landbouw en voedsel en Energie betaald. Ook krijgen de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en het futurelab in Eindhoven een bijdrage. Als laatste wordt een stap gezet in het structureel op orde brengen van de financiering van de organisatie, met name op het gebied van ICT en gebouwbeheer. Dit is een voorwaarde om van daaruit aan een toekomstbestendige organisatie te bouwen.

Bekijk de begroting hier: Begroting 2021 inclusief bijlagenbundel

Mobiliteit in Brabant verkeert in overgangsfase

De Provincie Noord-Brabant wil in de komende tien jaar een veilig, schoon, stil, gezond, betrouwbaar en samenhangend mobiliteitssysteem realiseren, dat bijdraagt aan een concurrerende en duurzame economie en mensen in staat stelt mee te doen aan de samenleving.

Om Brabant bereikbaar te houden moet onze manier van vervoer de komende jaren drastisch veranderen. Denk daarbij aan nieuwe slimme en gedeelde manieren van reizen of intelligente transportsystemen.

Dit vraagt ook om een omslag in denken en handelen, flexibiliteit en het aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden (zoals corona en de ongewisse gevolgen) en het rekening houden met andere ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van verstedelijking, klimaat en energie.

Hoe de provincie deze overgang vorm wil geven, staat beschreven in het ‘Beleidskader mobiliteit: koers 2030’.

Bekijk het document hier: beleidskader mobiliteit

Lokaal Brabant voert campagne in Vught, Oisterwijk en Boxtel

Vanwege de opsplitsing van Haaren worden op 18 november gemeenteraadsverkiezingen gehouden in Oisterwijk, Vught en Boxtel. Lokaal Brabant roept inwoners van deze gemeenten via een campagne op te gaan stemmen en bij voorkeur te kiezen voor een lokale partij. Hiervoor is een filmpje opgenomen met Wil van Pinxteren en Harold van den Broek.

Bekijk hieronder het filmpje:

Ook worden advertenties en banners geplaatst in lokale bladen en op websites. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de OSF. Deze campagne kan gezien worden als een opstap voor de herindelingsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden in het Land van Cuijk en in Uden-Landerd.

Ledenaantal Lokaal Brabant blijft groeien

Onlangs hebben de lokale partijen LOF Boxmeer en Progressief Leefbaar Cuijk (PLC) zich aangesloten bij Lokaal Brabant. LOF Boxmeer heeft op dit moment vier raadszetels in de gemeenteraad van Boxmeer en één wethouder in het College van Burgemeester en Wethouders. Progressief Leefbaar Cuijk bestaat al sinds 1981 en zet zich in voor een duurzame, betaalbare en sociale gemeente.

‘Een kerncentrale in Brabant, niet NU!’

Het College van Gedeputeerde Staten heeft TNO opdracht gegeven om te onderzoeken welke rol kernenergie kan spelen in Brabant. Statenlid Harold van den Broek geeft aan dat Lokaal Brabant op dit moment geen voorstander is van de bouw van een kerncentrale in Noord-Brabant.

‘De huidige stand van zaken in de vier Regionale Energiestrategieën (RES’sen) van Brabant geeft aan hoe complex en dynamisch de energieopgave is. In de huidige RES opgaven, wordt uitgegaan van regionale zonnevelden en windmolenparken. Innovatieve en duurzame alternatieven, zoals grondwarmte, waterstof en nucleaire-energie, hebben hierin (nog) geen plek gevonden. Daarnaast is de ontwikkeling van de inmiddels gerealiseerde en opkomende windparken op de Noordzee beschikbaar gesteld voor de industrie, zij leveren geen bijdrage aan de huidige Brabantse RES opgaven.

Lokaal Brabant vindt dat de opgave ruimte moet hebben voor dynamiek en een bewegend proces is, waarin innovatieve en duurzame ontwikkelingen een plaats moeten hebben. Wij zien in de RES (nog) te weinig terug van de dialoog met de burger in het algemeen en we missen de participerende rol van omwonenden in de gebied keuzes.

Lokaal Brabant is van mening dat communicatie over bewustwording van zuinig energieverbruik topprioriteit moeten blijven. De private- en overheidsacties tot zuiniger energieverbruik in combinatie met de stimuleringsmaatregelen zoals subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen en energieprestatienormen in de bouwvoorschriften moeten gecontinueerd en gestimuleerd worden. De huidige capaciteit van onze daken (zowel bij particuliere woningen als bij bedrijfspanden) moeten optimaal benut kunnen worden met zonnecollectoren.

Verder moet prioriteit worden gegeven aan de uitbreiding van de infrastructurele energienetwerken in Brabant. Er dient voldoende capaciteit te zijn om daarmee de groei van zowel het aanbod van als de vraag naar energie te kunnen verwerken.

Een aandachtspunt is ook dat alle verbrandingsprocessen CO2 de lucht in jagen. Dit kunnen we vervolgens niet meer controleren, terwijl dit wel grote effecten heeft op de klimaatverandering. Eenmaal in de dampkring verdwenen CO2 is alleen maar te binden door fotosynthese in plantaardig materiaal. Lokaal Brabant wil daarom maximaal inzetten op bosbouw en snelle CO2 binders. Deze zijn net zo belangrijk als zonnecellen. De cirkel is dan rond, dus duurzaam en bovenal circulair. Verder zouden wij graag zien dat in de bouw veel meer gebruik wordt gemaakt van binnenlands hout in plaats van energie slurpende betonelementen. Beton is duurzaam, maar energetisch een heel verkeerd materiaal. Voor de productie van cement zijn immers gigantische hoeveelheden energie nodig.

Lokaal Brabant is groot voorstander van het inzetten van ons Brabantse immunisatievermogen (= vermogen ontstaan door verkoop van de Essent aandelen) voor de publieke zaak. In de vorm van deelnemingen en/of investeringen om hiermee bijvoorbeeld de  capaciteit van onze infrastructurele energienetwerk te kunnen uitbreiden en garanderen, want als we niets doen dan lopen we nu al vast met het kunnen opvangen van de opgewekte energie.

Deze investeringen en deelnemingen zijn niet alleen nodig en waardevol voor onze maatschappelijk Brabantse (energie)opgave, maar het levert daarnaast een veel hoger rendement op ons vermogen dan bankieren bij de Nederlandse staat.

Het bouwen zonder een gasaansluiting blijkt een lastige opgave, maar is in combinatie met nieuwbouw in de omgeving zeker mogelijk en in sommige gemeente al verplicht. Daarnaast vinden wij het op dit moment te vroeg om de bestaande woningen, gebouwen en industrie van het gas af te sluiten. Hiervoor hebben wij al eerder een motie (M1-2020 ‘Burgers nu niet van het aardgas af’) voor ingediend.

Lokaal Brabant is benieuwd naar de ontwikkelingen rondom waterstof. Kunnen we ons bestaande gasnet infrastructuur als backbone inzetten voor de distributie van waterstof? De 12 kilometer lange waterstof pijplijn tussen Dow Chemicals en Yara in Zeeland, die sinds 2018 exclusief voor waterstof gebruik maakt van de voormalige aardgasleiding, laat zien dat het gasnetwerk geschikt kan zijn voor het transport van waterstof, of een waterstofnetwerk op grote schaal uitvoerbaar en haalbaar is moet nog blijken.

Naast het produceren en het distribueren van waterstof lopen er innovaties rondom het opslaan van opgewekte energie met behulp van waterstof. Aandachtspunt is dat de huidige wet- en regelgeving alleen voor het gebruik van waterstof is geregeld, maar dat waterstof nu nog niet als energiedrager is benoemd. Op termijn kan waterstof hier een bijdrage aan leveren.

Voor Lokaal Brabant is kernenergie als energie welkom. We zijn realistisch genoeg om te weten dat kernenergie ook onderdeel uitmaakt van onze huidige energiemix.

De vraag of kerncentrales welkom zijn, staat niet in het bestuursakkoord. Lokaal Brabant heeft in haar programma aangegeven dat wij bezorgd zijn over de veiligheid van de Belgische kerncentrales aan onze Brabantse grens en wij zijn buiten de veiligheidsmaatregelen en risico’s ongerust over de tientallen miljoenen verlies van de enige operationele kerncentrale van Nederland in Borsele.

Wij zijn dan ook, met de huidige kennis en wetgeving, geen voorstander van het bouwen van een kerncentrale in Noord-Brabant. Daarbij is uranium ook een (fossiele) brandstof die snel opraakt (beperkt beschikbaar), niet hernieuwbaar is, gevaarlijk (kern)afval produceert en niet goedkoop is.

Het is daarom goed dat het College van Gedeputeerde Staten een onderzoek heeft uitgezet bij TNO welke rol kernenergie in Noord-Brabant kan spelen. Laat helder zijn dat Lokaal Brabant vooruitstrevend en innovatief wil zijn en voorstander is voor het onderzoeken van innovatieve en alternatieve energiebronnen, zoals aard- en bodemwarmte, thorium, zonne-energie, windenergie, afval verbranding, biomassa, fusie-energie, blauwe energie, waterstof en getijdenenergie.

Duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorzieningen, in het belang van onze volgende generaties Brabanders, zal voor Lokaal Brabant altijd voorop staan bij de keuzes die we gaan maken.