Provincie zoekt samenwerking met ondernemers en onderzoeksinstellingen voor kernenergie

TNO en NRG hebben de rol van kernenergie in NoordBrabant in kaart gebracht. Gedeputeerde Staten willen met Provinciale Staten in gesprek over het onderzoeksrapport en het Brabants handelingsperspectief. Zo wil de provincie het initiatief nemen tot een Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant, dat zich inzet voor de realisatie van kernenergie tussen 2030 en 2050. Deze coalitie zou kunnen bestaan uit overheden, ondernemers en onderzoeksinstellingen uit Brabant, Zeeland, Limburg en Vlaanderen.

Het provinciebestuur verwelkomt kernenergie als onderdeel van de energiemix van de toekomst. Gedeputeerde Eric de Bie (Energie): “Kerncentrales kunnen bijdragen aan de mix van duurzame energieopwekking. Daarnaast vergen ze beduidend minder ruimte dan windparken of zonneweides en bieden weersonafhankelijke leveringszekerheid.” Om in de periode tussen 2030 en 2050 echte stappen te zetten met kerncentrales van de 3e of 4e generatie, moeten de betrokken partijen nu inzetten op een sterke internationale coalitie van overheden, ondernemers en onderzoeksinstellingen (triple helix). De voorgenomen Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant is een eerste stap op weg naar een door het rijk te vormen (inter)nationale coalitie.

TNO en NRG concluderen dat kernenergie pas na 2030 een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. De totale doorlooptijd voor vergunning en bouw van een moderne watergekoelde 3e generatie kerncentrale bedraagt minimaal 11 jaar. Met betrekking tot een 4e generatie kerncentrale, zoals bijvoorbeeld een thorium/gesmolten zout reactor, zijn geen harde uitspraken te doen. De technische uitdagingen voor zo’n reactor zijn nog niet opgelost. Om die op te lossen, moet er rekening gehouden worden met een doorlooptijd van 15 tot 20 jaar tot realisatie.

4e generatie kerncentrales hebben voordelen ten opzichte van de huidige (3e generatie) kerncentrales. Er kunnen meer inherent veilige systemen toegepast worden, ze maken efficiënter gebruik van de grondstoffen uranium en thorium en ze beperken de productie van langlevend radioactief afval. Zowel 3e als 4e generatie kerncentrales hebben een direct ruimtegebruik dat een factor 100 tot 1000 kleiner
is in vergelijking met zonne-energie. Tegenover deze voordelen staan het grote aantal technische uitdagingen voor 4e generatie kerncentrales en de uiteindelijke commerciële inzetbaarheid. De inkoop van kernenergie uit het buitenland is mogelijk, maar omdat buitenlandse kerncentrales daardoor niet meer stroom zulle produceren zal dit geen bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Technisch gezien is kernenergie goed in te passen in een energiesysteem met veel stroom uit zon en wind. Een punt van aandacht vormen de kosten van kernenergie. Om de grote investeringen terug te verdienen, moeten de centrales volcontinu draaien en/of moet de elektriciteit tegen een hoger tarief worden afgezet. Uit scenariostudies blijkt dat dat de totale kosten van een energiesysteem voornamelijk uit zonne- en windenergie, inclusief de kosten voor het netwerk en opslag, lager zijn dan van een energiesysteem met kernenergie. In zo’n systeem waarin kernenergie is opgenomen, kunnen de opbrengsten van een kerncentrale mogelijk worden verhoogd door levering van warmte of productie van waterstof. De overheid kan kernenergie mogelijk maken door bijvoorbeeld een minimale prijs te garanderen of een investeringssubsidie te geven.

ALV 25 maart wordt doorgeschoven

Het bestuur van Lokaal Brabant heeft besloten om de geplande Algemene Ledenvergadering van 25 maart door te schuiven naar een later tijdstip. ‘Wij willen als bestuur de ALV graag houden in de vorm van een fysieke bijeenkomst’, legt voorzitter John van Gorp van Lokaal Brabant uit. ‘Daarom zal de ALV worden gehouden op een moment dat fysieke bijeenkomsten met grotere groepen weer mogelijk zijn.’

Nieuw BrabantSport Fonds zet Brabant in beweging

Sport inspireert en zorgt voor verbinding. Daarom lanceert BrabantSport een nieuw initiatief, het BrabantSport Fonds. Een fonds met de ambitie om Brabanders gelukkiger te maken door sport te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. Het BrabantSport Fonds ondersteunt en stimuleert initiatieven een gezonde levensstijl onder Brabantse kinderen bevorderen, stress onder jongvolwassenen helpen terugdringen, eenzaamheid onder Brabantse ouderen verminderen en Brabanders met een beperking structureel helpen in beweging te brengen.

Het startbudget is 650.000 euro en het streven is om binnen een jaar minimaal 1 miljoen euro in het fonds te hebben. Het fonds is een samenwerking tussen de provincie en het Brabantse bedrijfsleven, met als founding partners Libéma, Coöperatie DELA, DMG en Simac. BrabantSport is hierbij de uitvoerende partij en scout actief naar initiatieven die bijdragen aan een gezonder Brabant.

Gedeputeerde Wil van Pinxteren is blij met het nieuwe fonds: “In Brabant vinden we ‘sport voor iedereen’ en ‘sport maakt gezond’ heel belangrijk. Deze ambities kunnen we alleen waarmaken als alle samenwerkingspartners in staat zijn de krachten te bundelen. Met dit unieke en inspirerende fonds laten we zien dat Brabant klaar is om sociaal-maatschappelijke side-events te koppelen aan topsportevenementen. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende te doen en te beleven is in Brabant en dat iedereen daaraan kan meedoen. Ook als het gaat om sport.”

Meer informatie is te vinden op www.brabantsportfonds.nl.

Versterk de democratie: gelijke kansen voor lokale partijen

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is een petitie gestart om ook lokale politieke partijen toegang te laten krijgen tot subsidie van de Rijksoverheid.

Teken je mee en stuur je hem door naar partijgenoten, collega’s, vrijwilligers? Iedereen kan tekenen! De petitie bieden we op 13 februari aan, aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Lokale politieke partijen hebben geen toegang tot de 25 miljoen euro subsidie die de Rijksoverheid jaarlijks beschikbaar stelt voor politieke partijen. Alleen landelijke partijen komen daarvoor in aanmerking. Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen wil dat deze wet aangepast wordt.

Het bestuur en fractie van Lokaal Brabant ondersteunen deze petitie van harte.

Klik op de volgende link om de petitie te lezen en te ondertekenen: https://subsidielokalepartijen.petities.nl/

Samenwerking coalitie in provincie Noord-Brabant

De Brabantse statenfractie van FVD heeft bekendgemaakt dat zij vanaf nu als autonoom functionerende fractie opereert in Provinciale Staten van Noord-Brabant. De fractie benadrukt bovendien dat zij blijft meewerken aan de uitvoering van het bestuursakkoord ‘Samen, slagvaardig en slim’. De huidige Brabantse coalitie, bestaande uit VVD, CDA, FVD en Lokaal Brabant, kan hierdoor verder met de uitvoering van het coalitieakkoord. 

‘Lokaal Brabant heeft afgelopen voorjaar na uitvoerige gesprekken met VVD, CDA en FVD besloten om deel te nemen aan de coalitie’, zegt statenlid Harold van den Broek van Lokaal Brabant. ‘Daarbij zijn duidelijke afspraken gemaakt over Principes voor Samenwerking. Gezamenlijk staan we voor een open en respectvolle samenleving waarin alle Brabanders het recht hebben om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze geloven. Ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging, politieke gezindheid, geaardheid, afkomst of sekse. Er is dus ruimte voor iedereen om mee te doen en een bijdrage te leveren aan een Brabant, waarin het fijn wonen, werken, leven en recreëren is.’

Deze Principes van Samenwerking vormen volgens Van den Broek de basis voor verdere samenwerking met de coalitiepartners. ‘We houden elkaar aan de afspraken die we in Brabant gemaakt hebben – ook met het autonoom functionerende Brabantse FVD – en blijven inzetten op een open samenwerking met alle statenfracties waardoor we Brabant bestuurbaar houden.’

 

Lokale partijen krijgen meeste stemmen in Oisterwijk, Vught en Boxtel

Bij de herindelingsverkiezingen in Oisterwijk, Vught en Boxtel zijn de lokale gemeentelijke partijen opnieuw als winnaar uit de bus gekomen.

In Oisterwijk werd PGB opnieuw de grootste met zes zetels. De VVD kwam uit op vijf zetels. De andere zetels gingen naar AB (drie zetels), PrO (vier zetels), CDA (drie zetels) en D66 (twee zetels).

Gemeentebelangen blijft met zes zetels de grootste partij in Vught. De rest van de zetels wordt verdeeld onder de landelijke partijen: VVD (vier zetels), PvdA/GroenLinks (4 zetels), D66 (vijf zetels), SP (1 zetel) en CDA (drie zetels).

De verkiezingen in Boxtel leverden een klinkende overwinning op voor BALANS, die zeven zetels wist te veroveren. Combinatie95 kwam uit op vijf zetels. SP, CDA, PvdA/GroenLinks, D66 en VVD kunnen allen rekenen op twee zetels en INbox krijgt één zetel.

Lokaal Brabant feliciteert alle lokale partijen met deze mooie resultaten.

Begroting 2021: slim inspelen op de toekomst

Gedeputeerde Staten hebben onlangs de provinciale begroting voor 2021 gepresenteerd. In deze eerste begroting van dit college zijn de financiële uitgangspunten van het bestuursakkoord ‘Samen, slagvaardig en slim: Ons Brabant’ verwerkt. De begroting wordt op 13 november besproken in Provinciale Staten.

Bekijk hieronder de presentatie van Gedeputeerde Van der Maat over de Begroting 2021:

In financieel opzicht staat Brabant er gezond voor, maar de komende jaren is minder geld beschikbaar door een lager rendement van de immunisatieportefeuille. Daarnaast komen er een aantal grote uitdagingen op de provincie af en speelt de onzekerheid van corona. Dat vraagt volgens Gedeputeerde Staten om slim in te spelen op de toekomst: strakker sturen via beleidskaders, duurzaam begroten en een toekomstbestendige organisatie. Vanwege de onzekerheid door corona wordt ruimte gehouden in de algemene reserves om daar op een goede manier op in te spelen.

Om de mogelijkheid open te houden dat toekomstige provinciebesturen ook nog iets te kiezen hebben, moet de provincie de komende jaren besparen en verdienen. Dat laatste kan door het geld in de immunisatieportefeuille vaker in te zetten onder bepaalde voorwaarden. Wat betreft besparen: in het bestuursakkoord is afgesproken 30 miljoen euro minder uit te geven. Over 23 miljoen euro zijn al afspraken gemaakt. De resterende 7 miljoen euro is nu ook ingevuld, alle programma’s dragen daaraan bij.

Naast deze besparingen willen Gedeputeerde Staten extra geld besteden aan knelpunten en kansen. Daarmee wordt een investeringsbenadering coronaherstel opgezet met de (middel)grote Brabantse steden en worden fte’s voor het tijdelijk programma Stikstof en de programma’s Landbouw en voedsel en Energie betaald. Ook krijgen de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en het futurelab in Eindhoven een bijdrage. Als laatste wordt een stap gezet in het structureel op orde brengen van de financiering van de organisatie, met name op het gebied van ICT en gebouwbeheer. Dit is een voorwaarde om van daaruit aan een toekomstbestendige organisatie te bouwen.

Bekijk de begroting hier: Begroting 2021 inclusief bijlagenbundel

Mobiliteit in Brabant verkeert in overgangsfase

De Provincie Noord-Brabant wil in de komende tien jaar een veilig, schoon, stil, gezond, betrouwbaar en samenhangend mobiliteitssysteem realiseren, dat bijdraagt aan een concurrerende en duurzame economie en mensen in staat stelt mee te doen aan de samenleving.

Om Brabant bereikbaar te houden moet onze manier van vervoer de komende jaren drastisch veranderen. Denk daarbij aan nieuwe slimme en gedeelde manieren van reizen of intelligente transportsystemen.

Dit vraagt ook om een omslag in denken en handelen, flexibiliteit en het aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden (zoals corona en de ongewisse gevolgen) en het rekening houden met andere ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van verstedelijking, klimaat en energie.

Hoe de provincie deze overgang vorm wil geven, staat beschreven in het ‘Beleidskader mobiliteit: koers 2030’.

Bekijk het document hier: beleidskader mobiliteit

Lokaal Brabant voert campagne in Vught, Oisterwijk en Boxtel

Vanwege de opsplitsing van Haaren worden op 18 november gemeenteraadsverkiezingen gehouden in Oisterwijk, Vught en Boxtel. Lokaal Brabant roept inwoners van deze gemeenten via een campagne op te gaan stemmen en bij voorkeur te kiezen voor een lokale partij. Hiervoor is een filmpje opgenomen met Wil van Pinxteren en Harold van den Broek.

Bekijk hieronder het filmpje:

Ook worden advertenties en banners geplaatst in lokale bladen en op websites. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de OSF. Deze campagne kan gezien worden als een opstap voor de herindelingsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden in het Land van Cuijk en in Uden-Landerd.

Ledenaantal Lokaal Brabant blijft groeien

Onlangs hebben de lokale partijen LOF Boxmeer en Progressief Leefbaar Cuijk (PLC) zich aangesloten bij Lokaal Brabant. LOF Boxmeer heeft op dit moment vier raadszetels in de gemeenteraad van Boxmeer en één wethouder in het College van Burgemeester en Wethouders. Progressief Leefbaar Cuijk bestaat al sinds 1981 en zet zich in voor een duurzame, betaalbare en sociale gemeente.