Bestuur

Manifest Lokaal Brabant

Standpunten

Nieuws

Bestuur

 

Lokaal Brabant wil:

  • Fusies of andere vormen van gemeentelijke herindelingen dienen van onderop te ontstaan
  • Portefeuillehouders voor alle vier regio’s binnen
  • Meer Gebieds Gericht Werken, door het werken in de 18 GGA gebieden te bevorderen.
  • Provincie is dienstbaar aan
  • Doorontwikkeling van de Regionale Ontwikkeldagen
  • Stimuleren van de samenwerking binnen BrabantStad en de middelgrote Brabantse gemeenten.
  • We steunen de initiatieven voor hervorming van bestuurlijke Nederland, zoals bijvoorbeeld de invoering van regio-besturen, omdat deze dichterbij de inwoners staan.
  • Lokaal Brabant gelooft in de kracht van een overheid die, dicht bij haar inwoners staat.

Het neemt niet weg dat gemeenten die zelf besluiten tot een herindeling of fusie, dat vanzelfsprekend mogen doen. Na gedegen objectief onderzoek en een breed draagvlak vanuit de lokale bevolking is herindeling ‘van onderop’ zeker bespreekbaar. Een herindeling opgelegd van hogerhand en zonder lokaal draagvlak van onderop is voor lokaal Brabant geen begaanbare weg.

Wat dat draagvlak betreft: een raadsmeerderheid is daarbij, wat Lokaal Brabant betreft, te mager. Aangetoond dient te worden dat burgers en andere belanghebbenden actief zijn bevraagd. Dit in combinatie met objectief onderzoek naar nut en noodzaak van de verandering. Ook dient duidelijk te worden gemaakt wat er met dit onderzoek en de inbreng van de bevolking is gedaan.

De Provincie mag nimmer een fusie van gemeenten of herindeling stimuleren, laat staan daartoe dwingen.

Verder vinden wij dat de Provincie zelf de banden met inwoners stevig dient aan te halen. Een van de instrumenten is dat er binnen Gedeputeerde Staten

portefeuillehouders komen voor de vier regio’s binnen Noord-Brabant. Die regio gedeputeerden onderhouden veelvuldig contact met bestuurders en volksvertegenwoordigers van de gemeenten in hun aandachtsgebied en stellen aan die lokale politici steevast de vraag: ‘Wat kan ik (lees: wat kan de Provincie) voor u betekenen?’

Want de gemeenten zijn er niet voor de Provincie, zoals de Brabanders dat ook niet zijn. De Provincie is er voor de gemeenten en voor de Brabanders. Brabant wordt niet gemaakt in het Provinciehuis. Brabant wordt gemaakt in straten, buurtschappen, dorpen, wijken en steden. Daar dient de Provincie te zijn. En daar is Lokaal Brabant.