Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 5 februari

Lokaal Brabant nodigt haar leden graag uit voor de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op woensdag 5 februari 2020.

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: BuBeClu aan de Nijverheidsstraat 2 in Wijk en Aalburg

AGENDA

1. Opening
2. Welkom aan de aanwezige leden
3. Mededelingen vanuit het bestuur en ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen ALV 23 november jl (reeds toegestuurd)
5. Vaststellen voorstel vaststellen statutenwijziging in verband met het verkrijgen van de een ANBI Status (reeds toegestuurd)
6. Bespreken van enkele wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement Lokaal Brabant (de info hierover volgt later)
7. Bespreken Strategische plan Lokaal Brabant, (de info hierover volgt later)
8. Bespreking planning komende ALV vergaderingen, in mei en in november 9. Bepreken van actuele politieke agendapunten door Wil van Pinxteren 10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting Wij vragen u vriendelijk om eventuele vragen die u nu al heeft vooraf aan ons door te mailen, zodat wij deze tijdens de ALV ook kunnen beantwoorden.

Bij verhindering ontvangen wij graag bericht.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Lokaal Brabant