ALV Lokaal Brabant op 23 november

Lokaal Brabant houdt op 23 november om 10.15 uur in Wijk en Aalburg haar Algemene Leden Vergadering (ALV).

Locatie:
BuBeClu
Nijverheidsstraat 2
Wijk en Aalburg Lees meer

Boeren massaal naar Provinciehuis

Duizenden boeren trokken op 25 oktober naar het Provinciehuis om het stikstofdebat bij te wonen. De uitkomst voor de boeren was echter teleurstellend. Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant diende samen met CU-SGP een amendement in om de deadline van 1 april voor de vergunningaanvragen van boeren voor aanpassing van hun stallen van tafel te krijgen en een uitstel van twee jaar tot 2022 te verlenen om de zaken goed op orde te krijgen. Dit amendement haalde het helaas niet. Lees meer

In Memoriam Herman Wijdeven

Op 77-jarige leeftijd is Herman Wijdeven uit Langenboom op 25 oktober onverwacht overleden. Herman was een sociaal zeer betrokken persoon, die tot het laatst bij vele lokale en regionale organisaties betrokken was en hierin ook actief was als bestuurslid of voorzitter. Lees meer

Boeren trekken massaal naar provinciehuis

Duizenden boeren trokken op 25 oktober naar het Provinciehuis om het stikstofdebat bij te wonen. De uitkomst voor de boeren was echter teleurstellend. Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant diende samen met CU-SGP een amendement in om de deadline van 1 april voor de vergunningaanvragen van boeren voor aanpassing van hun stallen van tafel te krijgen en een uitstel van twee jaar tot 2022 te verlenen om de zaken goed op orde te krijgen.Dit amendement haalde het helaas niet. Lees meer

Geen verlenging van inspraaktermijn over locaties Mestbewerkingslocaties

Het college van GS wil gemeenteraden geen extra tijd geven om het ‘Proces planMER Mestbewerkingslocaties’ te bespreken. Gemeenteraden moeten tussen september en november een reactie geven op de NRD.

Lokaal Brabant had gevraagd om de inspraaktermijn op de NRD voor gemeenten te verlengen tot 1 februari 2020, omdat zij op dit moment druk bezig zijn met de behandeling van de gemeentelijke begroting. Daardoor ontbreekt het hen aan tijd om tot een zorgvuldige en weloverwogen reactie op de NRD te komen.

“Wij realiseren ons dat dit een drukke periode is, maar in overleg met de gemeenten hebben wij een zorgvuldig proces ontworpen om te komen tot regionale afspraken over mestbewerkings­locaties, met op de cruciale momenten geruime tijd voor discussie en besluitvorming in de gemeenten”, aldus het college van GS in haar reactie.

Klik voor de volledige beantwoording op onderstaande link:
PlanMER

Provincie deelt zorgen gemeenten over uitvoering jeugdzorg

De provincie Noord-Brabant is bereid om in overleg te gaan met gemeenten die als gevolg van de transitie van WMO en Jeugdzorg niet meer in staat zijn om een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting vast te stellen. Dat zegt het college van GS in antwoord op vragen die Lokaal Brabant hierover heeft gesteld.

“Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf om maatregelen te nemen die leiden tot een structureel en reëel sluitende (meerjaren}begroting. Wel kunnen wij de gemeente daarbij adviseren en wijzen op de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt, om toch voor het gebruikelijke repressief financieel toezicht in aanmerking te blijven komen”, aldus het college in haar reactie.

Ook de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft richting het kabinet ernstige zorgen geuit over de tekorten die veel gemeenten hebben bij onder andere de uitvoering van de jeugdzorg. Het kabinet heeft daarop besloten om gemeenten voor de jaren 2019 tot en met 2021 financieel tegemoet te komen door in 2019 € 400 miljoen en in 2020 en 2021 jaarlijks € 300 miljoen extra beschikbaar te stellen voor jeugdzorg.

Bekijk de volledige beantwoording van de vragen hieronder:
Transitie WMO en Jeugdzorg

Verhuurdersheffing kost Brabantse woningcorporaties circa 250 miljoen

Brabantse woningcorporaties dragen jaarlijks circa 250 miljoen euro af aan verhuurdersheffing richting Den Haag. Dat antwoordt de provincie Noord-Brabant op vragen van Lokaal Brabant over de verhuurderheffing.

Het college van GS wil geen brandbrief sturen naar het kabinet om de verhuurderheffing per direct af te schaffen. “Het past ons als medeoverheid niet om te pleiten voor afschaffing van een fiscale maatregel (instrument). Waar het om gaat is dat de corporaties meer investeringscapaciteit krijgen voor verduurzaming van de woningvoorraad en het realiseren van voldoende woningen in het goedkope segment (doel). Het Rijk onderkent dit en heeft bij de presentatie van de begroting voor 2020 hier ook extra middelen voor in het vooruitzicht gesteld. Ook wij zien dezelfde opgaven voor de sociale sector en pleiten aan de tafels op regionaal en rijksniveau voor meer investeringscapaciteit voor de woningbouwcorporaties”, aldus het college in haar reactie.

Bekijk de volledige beantwoording van de vragen via onderstaande link:
Verhuurdersheffing

Motie aanpassing maximumsnelheid op Brabantse wegen

Lokaal Brabant wil op 11 oktober tijdens de extra statenvergadering over de stikstofproblematiek een motie gaan indienen om de maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen te verlagen en zo een bijdrage te leveren aan de vermindering van de stikstof, CO2 en fijnstof uitstoot.

‘Op 25 september is het rapport ‘Niet alles kan’ over de stikstofproblematiek gepresenteerd. Als Lokaal Brabant kijken wij echter liever naar wat wél kan’, zegt Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant. ‘Eén van de maatregelen die in het rapport wordt geadviseerd is een snelheidsverlaging op rijks- en provinciale wegen. Als Lokaal Brabant zijn wij van mening dat niemand hier onder de huidige omstandigheden tegen kan zijn. Daarom willen wij hiervoor graag een motie indienen.’

In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om in overleg te gaan met bevoegde instanties en bij hen aan te dringen en te realiseren dat de maximumsnelheid op snelwegen in heel Nederland wordt teruggebracht naar 100 kilometer per uur, te beginnen in Brabant. Verder wordt het college gevraagd om te onderzoeken of op alle provinciale wegen de maximumsnelheid met 10 kilometer per uur kan worden verlaagd en om in overleg te gaan met Brabantse gemeenten om binnen de bebouwde kom de maximumsnelheden eveneens te verlagen.

Voordelen Lidmaatschap van Lokaal Brabant

Tijdens de levendige ledenbijeenkomst van Lokaal Brabant op 7 september jl zijn er vragen gesteld over het lidmaatschap van Lokaal Brabant en de mogelijkheid om via dit lidmaatschap indirect subsidie te verkrijgen van de Rijksoverheid. Lees meer

Uitstel gevraagd voor planMER

Via het stellen van schriftelijke vragen heeft Lokaal Brabant bij het College van Gedeputeerde Staten een verzoek neergelegd om gemeenten enkele maanden extra de tijd te geven om te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin het locatiebeleid voor mestbewerkingsinstallaties in Brabant wordt behandeld. Lees meer